Badania Poradni i czwarty wyjazd

Nasza Fundacja realizuje już drugi rok autorski program „Leczymy lasem” w partnerstwie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Radomsku oraz Lasami Państwowymi. Poniżej wyniki badań prowadzonych przez Poradnię i zdjęcia z wyjazdu do Złotego Potoku w piątek 12 październik. Zajęcia grupowe i indywidualne są prowadzone w naturalnym środowisku i polegają na aktywizacji dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. W trakcie wyjazdów terapeutycznych specjaliści obserwują zachowania dzieci, prowadzą badania, analizują je i wprowadzają na bieżąco zmiany w programie. Poniżej cytujemy fragmenty podsumowania ubiegłorocznej edycji programu przez pracowników Poradni. "Obserwowane pozytywne zmiany związane z udziałem w projekcie „Leczymy Lasem”: - zmniejszenie zachowań autoagresywnych i stereotypowych; - integracja z innymi, umiejętność dostrzegania potrzeb innych osób; - konstruktywne sposoby wyrażania emocji i swoich potrzeb; - akceptacja zmian pojawiających się w życiu codziennym uczestników oraz łatwiejsze przystosowywanie się do nowych sytuacji; zmniejszenie napięcia emocjonalnego podczas wyjazdów; większa otwartość na nowe bodźce płynące ze środowiska, doświadczenia, akceptacja nowości; zmniejszenie oporu przed nieznanymi zadaniami; pozytywne reakcje na konsekwencję i stawianie granic ze strony specjalistów; wzrost samodzielności w pokonywaniu trudności; wzrost samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych i higienicznych. zwiększenie zakresu słownictwa biernego, czynnego oraz repertuaru gestów służących komunikacji z innymi, poprawa kondycji fizycznej, zwiększenie odporności organizmu, wzrost aktywności w życiu codziennym związanym z wykonywaniem podstawowych obowiązków domowych, poprawa w zakresie koncentracji uwagi, spostrzegawczości, zwiększenie zdolności dostosowywania się do zasad i reguł panujących w grupie oraz umiejętności wykonywania poleceń, poprawa zdolności wyrażania własnej opinii, akceptacji własnej osoby. Wnioski Poradni: - uczestnicy wyjazdów mieli zapewnioną opiekę i pomoc wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, - specjaliści Poradni dokonywali obserwacji i ewaluacji uczestników programu w trakcie bieżącej pracy podczas pobytu w lesie oraz udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez specjalistów Poradni, - zajęcia dydaktyczne mające na celu stymulację i poprawę funkcjonowania uczestników były przeprowadzane podczas każdego wyjazdu, - na ewaluację oraz wdrożone działania specjalistów Poradni miały wpływ także informacje zwrotne uzyskiwane od rodziców /opiekunów/, pracowników Fundacji i nauczycieli SOS-W, - każdorazowo po przeprowadzonych zajęciach oraz spacerze w lesie specjaliści Poradni dokonywali oceny punktowej funkcjonowania uczestników oraz sporządzali sprawozdanie z wyjazdu, - w pierwszej edycji programu rodzice wypełniali ankiety ewaluacyjne oceniające zajęcia dydaktyczne, podczas drugiej edycji rodzice mieli możliwość oceny zajęć specjalistów Poradni zawartej w końcowej ankiecie ewaluacyjnej, - z uwagi na zmieniającą się frekwencję uczestników oraz rotację beneficjentów występowały trudności w zakresie wdrożenia działań naprawczych, - z ankiet ewaluacyjnych wynika, iż wszyscy rodzice zaobserwowali korzyści płynące z programu „Leczymy Lasem”. Opiekunowie wymienili następujące korzyści udziału w programie: 1. uczestnicy stali się bardziej otwarci na nowe otoczenie; 2. dzieci stają się bardziej wyciszone dzięki możliwości kontaktu z naturą; 3. poprawa integracji z grupą oraz nawiązanie nowych znajomości wśród rodziców i opiekunów, sprzyjających wzajemnej wymianie doświadczeń oraz uzyskiwania wsparcia; 4. zwiększenie ogólnej kondycji fizycznej oraz samodzielności; 5. możliwość oderwania się od codzienności poprzez aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu".

Zdjęcia z wyjazdu do Złotego Potoku w piątek 12 października:

z