CELE FUNDACJI PRZYJAZNA PLANETA:

Pomoc w powrocie do zdrowia osobom w trudnej sytuacji życiowej, przewlekle chorym m.in. na schorzenia spowodowane negatywnym oddziaływaniem środowiska w miejscu ich zamieszkania;


Działania ekologiczne i poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscach występowania schorzeń, będących konsekwencją jego negatywnego oddziaływania na organizm człowieka.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

utworzenie banku informacji o osobach w trudnej sytuacji życiowej, przewlekle chorych m.in. na schorzenia spowodowane negatywnym oddziaływaniem środowiska w miejscu ich zamieszkania;

pomoc społeczną rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej dla wyrównania ich szans w długotrwałej terapii i ratowaniu życia;

organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, eventów tematycznie związanych z celami Fundacji, inwestowanie w rozwój młodych talentów;

współpracę z instytucjami publicznymi, a także krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz ekologii oraz rodzin i dzieci, wymienionych w punkcie 1;

promocję zdrowego i czystego środowiska oraz firm i instytucji działających na rzecz ekologii, skupiając wokół celów Fundacji przedstawicieli różnych środowisk zawodowych i naukowych, krajowych i zagranicznych mediów